Polityka prywatności 79th Element AU sp z oo

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie niniejszego serwisu jest spółka 79 Element Przemysław Słomski. Jako usługodawca świadczący usługi m.in. również przez Internet zadbaliśmy o to, aby z chwilą Państwa odwiedzin w naszym serwisie zostali Państwo w sposób precyzyjny i przejrzysty poinformowani o sposobie, zakresie i celach pozyskiwania oraz wykorzystywania przez nas danych osobowych. Informacje te sformułowaliśmy w jasny i zrozumiały sposób, bez stosowania prawniczego żargonu. Treść niniejszego dokumentu pozostanie ogólnie dostępna na stronach naszego serwisu internetowego zlotagotowka.pl

Pojęcie „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych regulują przepisy prawodawstwa europejskiego i ustawodawstwa krajowego.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności pragniemy przybliżyć Państwu sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszych serwisów on-line. Poniżej zamieszczamy również nasze dane kontaktowe:

79 Element Przemysław Słomski
Plac Wolności 7/103
50-071 Wrocław

Nip: 9690803849
Regon: 242582003

Nr telefonu: +48 48570797979
Adres e-mail: [email protected]

Strona www: zlotagotowka.pl

Zarząd reprezentujący spółkę: Adam Slomski

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Zachęcamy Państwa również do kontaktu z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych:

Adres pocztowy: Plac Wolności 7/103, 50-071 Wrocław

Adres e-mail: [email protected]

 

A. Postanowienia ogólne

W trosce o zwiększenie czytelności niniejszego dokumentu zrezygnowaliśmy z elementów formalnych różnicujących męskie i żeńskie formy osobowe. Zawarte w nim treści adresowane są w jednakowym stopniu do przedstawicieli obu płci.

Dokładne znaczenie pojęć takich jak np. „dane osobowe” czy też ich „przetwarzanie” określają definicje zawarte w Artykule 4 unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w związku z korzystaniem z naszego serwisu internetowego obejmują dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska oraz adresy klientów i odbiorców końcowych), parametry umów (np. wykorzystane usługi, nazwiska pracowników, informacje o płatnościach), dane dotyczące sposobu korzystania z serwisu (np. adresy stron odwiedzanych w naszym serwisie, dane wskazujące na zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane merytoryczne (np. wpisy w formularzach on-line).

Termin „użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie użytkowników naszego serwisu, których dotyczy przetwarzanie danych. Należą do nich np. nasi partnerzy handlowi, klienci, odbiorcy końcowi, osoby i podmioty potencjalnie zainteresowane naszą ofertą oraz pozostałe osoby odwiedzające nasz serwis.

 

B. Postanowienia szczegółowe

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe są przez nas pozyskiwane, przetwarzane, zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrywania zgłoszonych zapytań, komentarzy i uwag, jak również w celu umożliwienia świadczenia usług lub udostępniania treści, którymi są Państwo zainteresowani.

 

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych i podstawach prawnych

Dane osobowe użytkowników są przez nas przetwarzane z zachowaniem pełnej zgodności z odnośnymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. W konsekwencji dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie w następujących, przewidzianych prawem okolicznościach:

 • w celu realizacji usług (np. obsługi zamówień), w tym również usług świadczonych za pośrednictwem Internetu;
 • w sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (tzn. na potrzeby analiz i optymalizacji, jak również w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania serwisu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO, a w szczególności do pomiaru zasięgu działań marketingowych, tworzenia profili użytkowników do celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług podmiotów trzecich).

Zamieszczone poniżej zestawienie zawiera wyszczególnienie podstaw prawnych przetwarzania danych, ze wskazaniem odnośnych zapisów w rozporządzeniu RODO:

zgoda na przetwarzanie
danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 7 RODO
przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. b. RODO
przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego
art. 6 ust. 1 lit. c. RODO
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

 

Przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Dane użytkownika przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, np. w celu realizacji świadczonych usług, bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ekonomicznego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarcze

W sytuacjach, w których dla zapewnienia naszych usług korzystamy z usług podwykonawców, podejmujemy odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przekazywanie danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym

Państwo trzecie to kraj, w którym rozporządzenie RODO nie jest obowiązującym aktem prawnym, czyli zasadniczo każde państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach funkcjonowania naszego serwisu dochodzi do przekazywania danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Uwzględniono przy tym konieczność zapewnienia adekwatnych gwarancji w zakresie dostępności egzekwowalnych praw i skutecznych środków ochrony prawnej.

Kopię stosownych gwarancji można uzyskać, klikając w poniższe odnośniki:

 • Tarcza Prywatności UE – USA (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/list
 • standardowe klauzule umowne:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF

 

Kontakt z nami

Mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 48570797979

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, np. wysłanej na adres: [email protected] , wyrażają Państwo zgodę na komunikację z nami drogą elektroniczną. W ramach tej korespondencji z nami przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Wypełnione pola formularza kontaktowego wskazują jednoznacznie, jakiego rodzaju dane pozyskujemy w danym przypadku. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL.

Wprowadzone w formularzu informacje zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrywania zgłoszonych zapytań, komentarzy i uwag oraz ewentualnego udzielania dodatkowych wyjaśnień.

Poniżej wymieniamy podstawy prawne przetwarzania tych danych, ze wskazaniem odnośnych zapisów w rozporządzeniu RODO:

przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy
Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

 

Korzystamy z oprogramowania zarządzającego informacjami dotyczącymi klientów (system CRM) lub porównywalnych systemów, które wdrożyliśmy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest szybkie i skuteczne rozpatrywanie zapytań użytkowników. Wspomniane oprogramowanie zintegrowane jest z naszym wewnętrznym systemem informatycznym, a więc nie dochodzi tu do przekazywania danych osobowych stronom trzecim.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż wszelkie wiadomości e-mail przesłane na adres spółki 79 Element Przemysław Słomski, mogą zostać w niezauważalny sposób odczytane lub zmodyfikowane przez osoby do tego nieuprawnione.

Ponadto informujemy Państwa, że korzystamy z oprogramowania filtrującego wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną (filtr antyspamowy). W związku z tym może dochodzić do odrzucenia wiadomości e-mail przez nasz system, jeśli ze względu na pewne cechy zostaną one nieprawidłowo zakwalifikowane do kategorii wiadomości niechcianych.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

a) prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat danych osobowych.

Na żądanie powiadomimy Państwa pisemnie – zgodnie z obowiązującym prawem – o tym, jakie dane dotyczące Państwa osoby są u nas zapisane, włącznie z informacjami o ich źródle i odbiorcy, a także o celu przetwarzania tych danych.

 

b) prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do poprawienia lub uzupełnienia zapisanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby.

Mogą Państwo także zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości tych danych.

 

c) prawo do zablokowania dostępu do danych

Ponadto mogą Państwo zażądać zablokowania dostępu do Państwa danych osobowych.

Aby blokada mogła być uwzględniana przy każdej późniejszej próbie dostępu do Państwa danych osobowych, dane te muszą być przechowywane w celach kontrolnych w pliku z listą zablokowanych danych.

 

 

d) prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo również zażądać usunięcia danych dotyczących Państwa osoby, o ile nie narusza to prawnego obowiązku ich przechowywania.

Jeśli istnieje takowy obowiązek, możemy na Państwa życzenie zablokować dostęp do Państwa danych.

Z chwilą spełnienia wymaganych przesłanek ustawowych, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez konieczności składania odnośnego wniosku.

 

e) prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych dotyczących Państwa osoby w interoperacyjnym formacie, który umożliwia przeniesienie tych danych do innego systemu przetwarzania.

 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do jednego z organów nadzorujących ochronę danych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

 

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wewnętrznych, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy powiadomić nas o tym wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Wniesienie takiego sprzeciwu nie narusza jednak zasadności uprzednio przeprowadzonych przez nas procedur przetwarzania danych.

Nie dotyczy to procedur realizowanych w oparciu o wszystkie pozostałe podstawy prawne, jak np. przetwarzanie danych osobowych w celu doprowadzenia do zawarcia umowy (zob. wyżej).

 

Ochrona Państwa danych osobowych

Zgodnie z aktualnym stanem techniki podejmujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oraz stosujemy klauzule umowne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a tym samym chronimy przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem. Przesyłane dane są szyfrowane za pomocą 256-bitowego protokołu SSL (w standardzie AES-256). Zaszyfrowaniu podlega również Państwa adres IP.

 

Zakres ochrony Państwa danych osobowych obejmuje następujące (wybrane) aspekty:

a) zapewnienie poufności Państwa danych osobowych

W celu zapewnienia poufności gromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa osoby podjęliśmy szereg działań w zakresie kontroli dostępu do danych

b) zapewnienie integralności Państwa danych osobowych

W celu zapewnienia integralności gromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa osoby, podjęliśmy szereg działań w zakresie kontroli przekazywania i wprowadzania danych.

c) zapewnienie dostępności Państwa danych osobowych

W celu zapewnienia dostępności gromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa osoby, podjęliśmy szereg działań w zakresie kontroli zleceń przetwarzania oraz zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich przypadkowym zniszczeniem lub utratą.

Dbamy o to, aby wdrażane przez nas zabezpieczenia i podejmowane środki bezpieczeństwa były nieustannie ulepszane, stosownie do postępującego rozwoju technologicznego.

Niezależnie od tego, ze względu na specyficzną naturę Internetu, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przesyłanych podczas korzystania z naszego serwisu. Dlatego pragniemy podkreślić, iż wszelki transfer danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem odbywa się na Państwa ryzyko.

 

Ochrona osób małoletnich

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia mogą udostępniać nam swoje dane osobowe wyłącznie za wyraźną zgodą osoby ponoszącej odpowiedzialność rodzicielską. Dane takie przetwarzane są wówczas zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych:

Spółka 79 Element Przemysław Słomski pozyskuje, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w podanych wyżej celach i przechowuje je na wewnętrznych serwerach firmowych.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w wymienionych wyżej celach i w odniesieniu do odnośnych urzędów, nigdy też nie odbywa się bez wyraźnej zgody osób zainteresowanych, chyba że przekazywane dane zostały wcześniej poddane anonimizacji.

Dostęp podmiotów trzecich do danych osobowych możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy podmioty te wykonują na zlecenie spółki 79 Element Przemysław Słomski określone czynności związane z konserwacją i monitorowaniem pracy systemów informatycznych (przetwarzanie danych na zlecenie).

Państwa prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. Mogą Państwo zażądać sprostowania, usunięcia oraz zablokowania swoich danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne. W dowolnym momencie mogą Państwo też wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych. W takich wypadkach prosimy o wyrażenie swojego sprzeciwu w wiadomości przesłanej na następujący adres e-mail: [email protected]

 

Pliki cookie

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Stosujemy je w celu ułatwienia nawigacji, aby zaoferować Państwu możliwość skorzystania pełnego zakresu funkcji naszego serwisu.

Zastosowana technologia: pliki cookie przeglądarki (HTTP cookies).

 

Zarządzanie ustawieniami plików cookie

W ustawieniach każdej przeglądarki można uaktywnić opcję wyświetlania komunikatów z prośbą o akceptację plików cookies. Możliwy jest też wybór opcji akceptowania plików cookies tylko z odwiedzanej w danym momencie strony.

Wszystkie przeglądarki oferują możliwość selektywnego usuwania plików cookies po zakończeniu sesji dla określonych serwisów internetowych. Obsługę plików cookies można też całkowicie zablokować w ustawieniach przeglądarki, należy jednak pamiętać, że spowoduje to nieprawidłowe działanie niektórych funkcji naszego serwisu.

 

Pliki cookie pierwszej kategorii (pliki cookie Google Analytics)

Pliki cookie usługi Google Analytics rejestrują następujące informacje:

 • unikalni użytkownicy – pliki cookie usługi Google Analytics pozyskują i kategoryzują dane dotyczące Państwa aktywności w naszym serwisie. Usługa Google Analytics umożliwia podsumowanie aktywności użytkowników odwiedzających nasz serwis, w tym również wyodrębnienie użytkowników unikalnych.
 • aktywność użytkowników – pliki cookie usługi Google Analytics zapisują także dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia sesji przez danego użytkownika oraz liczbę odwiedzanych przez niego podstron naszego serwisu. Po zamknięciu przeglądarki, bądź w przypadku braku aktywności użytkownika przez dłuższy czas (zwykle po upływie 30 minut od ostatniej aktywności), następuje zakończenie sesji i plik cookie odnotowuje zakończenie wizyty na stronie. Ponadto odnotowywane są data i godzina pierwszych odwiedzin serwisu. Rejestrowana jest też całkowita liczba odwiedzin na stronach serwisu przez każdego unikalnego użytkownika.
  Link zewnętrzny: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Mogą Państwo zablokować pozyskiwanie przez firmę Google danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z serwisu (w tym również zapisywanie adresów IP) oraz przetwarzanie ich przez firmę Google. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem:

Link zewnętrzny: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej na ten temat można przeczytać w punkcie „Usługa Google Analytics / Universal Analytics“.

 

Pliki cookie stron trzecich

Zamieszczane w naszym serwisie teksty zredagowane lub reklamy podmiotów trzecich wiążą się z zapisywaniem [dodatkowych] plików cookie (tzw. pliki cookie stron trzecich). Również w odniesieniu do podmiotów trzecich obowiązują surowe wymogi w zakresie zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania wykorzystywanych plików cookie

Pliki cookie są automatycznie generowane przez serwer, na którym na którym utrzymywany jest nasz serwis. W ramach naszego serwisu wykorzystujemy następujące typy plików cookie:

 • pliki cookie sesji (zastosowanie jednorazowe)
 • okres przechowywania: do momentu opuszczenia strony internetowej naszego serwisu
 • trwały plik cookie (zastosowanie wielokrotne, rozpoznawanie przeglądarki)
 • okres przechowywania: 2 lata

 

Usuwanie lub wyłączanie obsługi plików cookie (opt-out)

W każdej przeglądarce możliwe jest ustawienie opcji ograniczających korzystanie z plików cookie, jak również usunięcie tych plików z pamięci przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następujących stronach:

–    Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10609/microsoft-edge-windows-10-mobile-view-delete-browser-history

–    Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

–    Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

–    Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

Usługa Google Analytics / Universal Analytics

W naszym serwisie wykorzystujemy usługę Google Analytics, narzędzie analityczne dostarczane przez firmę Google Inc. (dalej: „Google”). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego z danego serwisu internetowego. Pozyskane w ten sposób informacje dotyczące aktywności użytkowników naszego serwisu są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są następnie przechowywane. Tym samym dochodzi do przekazywania danych państwu trzeciemu. Uwzględniono przy tym konieczność zapewnienia adekwatnych gwarancji w zakresie dostępności egzekwowalnych praw i skutecznych środków ochrony prawnej.

Kopię stosownych gwarancji można uzyskać, klikając w poniższe odnośniki:

 • Tarcza Prywatności UE – USA (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/list
 • standardowe klauzule umowne:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF

W naszym serwisie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP, co oznacza, że adresy IP użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw-sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym są najpierw przez Google skracane.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz sposobu użytkowania serwisu, sporządzania raportów na temat aktywności na stronach serwisu oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora w związku z korzystaniem z naszego serwisu oraz z Internetu. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w ramach działania usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi Google. Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego.

Pragniemy zaznaczyć, iż niniejszy serwis internetowy korzysta z kodu usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i z tego powodu przetwarzane są wyłącznie skrócone adresy IP, tak aby wykluczyć możliwość odniesienia się na tej podstawie do konkretnej osoby.

Wykorzystujemy też dane zawarte w raportach generowanych w ramach usługi Google Analytics, w celu pozyskania danych demograficznych oraz informacji o preferencjach użytkowników.

Przesyłane przez nas dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) lub identyfikatorami reklam są usuwane automatycznie po upływie 24 miesięcy. Wszelkie dane, których obowiązkowy okres przechowywania już upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z usługi Google Analytics oraz ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl

Ponadto można także zablokować pozyskiwanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z serwisu (w tym również zapisywanie adresów IP) oraz przetwarzanie ich przez Google. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zamiast instalowania wtyczki w przeglądarce lub w przypadku korzystania z przeglądarki na urządzeniu mobilnym, można też kliknąć poniższy odnośnik, aby zapisać na urządzeniu plik cookie typu opt-out uniemożliwiający dalsze gromadzenie danych przez usługę Google Analytics (plik cookie typu opt-out dotyczy wyłącznie konkretnej przeglądarki i domeny – po usunięciu plików cookie z przeglądarki konieczne będzie ponowne kliknięcie poniższego odnośnika).

> Wyłącz przesyłanie informacji do Google Analytics

 

Modyfikacje zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania treści niniejszego dokumentu, tak aby nasza polityka prywatności była zawsze dostosowana do aktualnych wymogów prawnych, bądź też odzwierciedlała ewentualne zmiany w naszej ofercie. Przykładowo, zmianami takimi mogą być wprowadzone przez nas nowe rodzaje usług. Zmodyfikowana wersja polityki prywatności obowiązuje z chwilą jej wprowadzenia, tzn. od najbliższej kolejnej Państwa wizyty w naszym serwisie internetowym.

 

Ochrona znaków towarowych

Wymienione lub zamieszczone w naszym serwisie znaki firmowe, nazwy i znaki handlowe stanowią własność odnośnych przedsiębiorstw. Ich użycie służy jedynie celom informacyjnym.

x
x